Solceller till din bostadsrättsförening

Öka värdet på din bostadsrätt på köpet

Bättre ekonomi för din bostadsrättsförening

Projektering och installation av solceller

Här hittar du svar på vanliga frågor om projektering och installation av solceller. Om du vill fördjupa dig kan du läsa fler svar på frågor om solceller under ”Solceller A-Ö” på denna sida.

Passar mitt tak för solceller?

Generellt gäller att stora sammanhängande takytor är önskvärt för en solcellsanläggning. Det är viktigt att det utöver ytan som solpanelerna kräver finns utrymme för taksäkerhet och snörasskydd. Minst en meter till snörasskydd är att rekommendera. De allra flesta tak har potential för solelproduktion. Hur stor potentialen är beror av i huvudsak tre faktorer:

 • Takets orientering – passande tak är platta tak eller lutande tak i östlig, västlig eller sydlig riktning.
 • Takets lutning – solceller kan monteras på allt från platta tak till fasader. Tak med lutning upp till 35 grader är attraktiva och enkla för installatörerna att arbeta på. Tak som lutar mer än 35 grader kan medföra mer komplicerade installationsarbeten och därmed potentiellt bli dyrare.
 • Skuggning – taket bör vara fritt från skuggning. Skuggning kan komma från skorstenar och andra föremål på taket eller från byggnader och växtlighet runt omkring byggnaden.

Tumregel för att avgöra om skuggande föremål är ett hinder:

Ett skuggande föremål skuggar 3x sin egen höjd och om det skuggande föremålet står söder om solcellerna i en position +/- 30 ° är det i en sektor som skuggar.

Vad väger en solcellsanläggning, håller mitt tak?

Takets hållfasthet och skick är avgörande faktorer för en eventuell solcellsanläggning. Taket måste hålla för den extra vikt som solpanelerna och montagematerialet innebär. Hållfastheten bör bedömas av en konstruktör eller arkitekt.
Snölasten i Stockholm är ca 200 kg per kvm, i Umeå ca 300 kg per kvm. Ett solcellssystem väger ca 10–30 kg per kvm men kan väga mer. Extra vikt från ballast vid installation på platta tak varierar beroende på friktionen på takytan, husets höjd och om det ligger nära kusten samt var på taket solcellerna placeras. Det råder till exempel högre vindlast vid takets kanter och hörn och det krävs därför mer ballast där.
För att slippa montera ner solcellsanläggningen vid en eventuell takomläggning (vilket innebär extra kostnader) rekommenderas att taket beräknas hålla minst lika länge som solcellsanläggningen, det vill säga, minst 30 år. Det kan vara en idé att samordna ett takbyte med installationen av en solcellsanläggning. Det kan bidra till positiva synergieffekter och några leverantörer har specialiserat sig på just detta.

Kan solceller monteras på alla typer av takmaterial?

Ja, det finns standardiserade montagelösningar för alla typer av takmaterial. Vissa är dock mer fördelaktiga ur installationssynpunkt och därför billigare och att föredra för installation. Platta tak ger de absolut enklaste förutsättningarna för montering och installation. Inga infästningar i taket krävs och det är säkert för installatörerna att vistas på taket. Falsad plåt är ett annat takmaterial som ger enkla solcellsinstallationer. Man undviker så långt som möjligt att göra genomföringar i tätskiktet. Exempel på montagesystem för olika taktyper:

 • Platta tak – ballastsystem
 • Falsad plåt – klämmor i falsarna
 • Trapetsplåt – självhäftande tejp och nitar
 • Tegel – krokar skruvas fast i takläkten
 • Papp och duk – svetsade infästningsplattor

Måste jag söka bygglov?

Den 13 juni 2018 beslutades det i riksdagen att kravet på bygglov för solceller tas bort. Det innebär att från första augusti 2018 krävs inget bygglov för att montera solpaneler (eller solfångare) som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område. Kommunerna har fortfarande rätt att bestämma om det behövs bygglov i detaljplaner för framtida områden.

Det finns vissa undantag:

 • Bygglovsbefrielsen inom detaljplan gäller inte byggnader eller områden med uppvinklade solpaneler eller solfångare på platta tak eller byggnadsintegrerade anläggningar.
 • Bygglov kommer även fortsättningsvis att krävas för solenergianläggningar på byggnader inom områden som klassas som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Bygglov kommer även krävas för solcellsinstallationer inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Fixa laddplats

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats – att ladda under natten är enkelt och bekvämt. Med solceller på taket laddas bilarna under sommartid på de ljusa mornarna. För dig som bor i lägenhet och vill köpa elbil uppstår frågor till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse om vad som krävs, vad det kostar och vem som ska betala.

Solceller A-Ö

Gör det lätt för dig själv att skaffa solceller

Vi gör det lätt att skaffa solceller

Kontakta oss för att höra vad vi kan göra för dig.