Energiskatte- och momsregler för solelproducenter

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter, april 2019

Regelverken kring skatterna som rör egenproducerad och konsumerad el upplevs av många som krångliga. I detta dokument försöker Svensk Solenergi reda ut några begrepp och frågeställningar kring skatt på energi från solceller.*

Sammanfattning reglerna

En solelproducent måste beakta regelverken kring skattskyldighet för energiskatt.
Solel framställd i en anläggning vars installerade toppeffekt understiger 255 kW och av någon som inte förfogar över en sammanlagd installerad toppeffekt som uppgår till 255 kW eller mer (det innebär att hänsyn ska tas till alla anläggningar som personer förfogar över) är dock inte skattepliktig. Undantaget från skatteplikt gäller endast den el som förbrukas utan överföring till ett koncessionspliktigt nät. Om en del av den producerade elen matas in på ett elnät är den inmatade andelen av elen skattepliktig.
Från och med första juli 2017 gäller nya regler för energiskatt på egenproducerad och konsumerad el. Förenklat gäller följande situation:

 • Den solelproducent som äger en eller flera anläggningar som sammanlagt understiger 255 kW toppeffekt betalar alltså ingen energiskatt för den egenkonsumerade elen från solcellerna.
 • Den solelproducent som äger flera mindre anläggningar vars sammanlagda effekt uppgår till 255 kW toppeffekt eller mer, men där alla de enskilda anläggningarna understiger 255 kW, betalar en energiskatt om 0,5 öre/kWh för den egenkonsumerade elen från solcellerna.
 • Den solelproducent som äger en anläggning med över 255 kW toppeffekt betalar den normala energiskatten på 34,7 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen som producerats i den anläggningen, men 0,5 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen från övriga anläggningar om de är mindre än 255 kW.

Skattesänkningen för den som äger flera anläggningar som sammanlagt uppgår till 255 kW eller mer sker genom ett avdrag från gällande skattesats ner till 0,5 öre/kWh i den normalt månadsvisa punktskattedeklarationen för energiskatt.

Effektgränserna utgår från summan av effekten hos de solcellsmoduler som finns i en anläggning.

Hur en solcellsanläggning definieras och avgränsas från en annan är fortfarande inte helt klart. Vanligtvis räknas allt som ligger innanför en och samma anslutningspunkt till koncessionspliktigt elnät som en anläggning. Men enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden från 2019-02-14 (24-18/1) räknas även solceller som installeras på sammanbyggda huskroppar som en anläggning, även om de ligger bakom flera olika anslutningspunkter.

Den som är skattskyldig ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteverket samt redovisa och betala energiskatt för den el som denne förbrukar, både egenproducerad och köpt el.

Checklistor för installatörer och fastighetsägare

Nedan sammanfattas Svensk Solenergis rekommendationer samt de viktigaste punkterna som installatörer respektive fastighetsägare bör tänka på när det gäller energiskatte- och momslagstiftningen.

För installatörer

 1. Utgå ifrån moduleffekten när anläggningar dimensioneras utifrån effektgränsen på 255 kW.
 2. Utgå från att allt bakom en anslutningspunkt till koncessionspliktigt elnätet räknas som en anläggning, men även att solceller som installeras på sammanbyggda huskroppar (trots att de ligger bakom flera olika anslutningspunkter) kan betraktas som en anläggning.
 3. Informera kunden om när skattskyldighet infaller och rekommendera dem då att registrera sig som sådana.
 4. Om en kund blir skattskyldig, hjälp dem installera en mätare så att de kan registrera och rapportera den egenkonsumerade elen.
 5. Dimensionera aldrig en anläggning till en privatperson så att anläggningen genererar ett överskott som ger mer än 30 000 kronor per år vid försäljning. Detta eftersom både skattskyldighet och krav på momsregistrering infaller då. En tumregel som kan användas är att om överskottet säljs till 50 öre/kWh så innebär det ett överskott på 60 000 kWh.
 6. Om företaget äger en eller flera anläggningar vars sammanlagda effekt uppgår till 255 kW eller mer ska företaget registreras som skattskyldig för energiskatt Skatteverket (blankett SKV 5342). Detta bör göras så snart som möjligt, annars riskeras höga räntekostnader och skattetillägg vid en skatterevision.
 7. Om företaget äger flera anläggningar vars sammanlagda effekt uppgår till 255 kW eller mer, men de enskilda anläggningarna understiger 255 kW kan deklarationsbilagan ”avdrag för skatt på el som framställts från förnybara fyllas i” som innebär att företaget får göra energiskatteavdrag på den egenkonsumerade elen ner till 0,5 öre/kWh. På skatteverkets hemsida finns ett exempel på när du ska lämna uppgifter i bilagan för energiskatt på el som framställts från förnybara källor.
 8. Om företaget inte alls har eller har begränsad avdragsrätt för moms, typiskt bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar, kan 8,675 öre/kWh för all konsumerad el sparas i form av minskade momskostnader om kriterierna för skattskyldighet för energiskatt uppfylls.

För fastighetsägare

 1. Om företaget äger en eller flera anläggningar vars sammanlagda effekt uppgår till 255 kW eller mer ska företaget registreras som skattskyldig för energiskatt Skatteverket (blankett SKV 5342). Detta bör göras så snart som möjligt, annars riskeras höga räntekostnader och skattetillägg vid en skatterevision.
 2. Om företaget äger flera anläggningar vars sammanlagda effekt uppgår till 255 kW eller mer, men de enskilda anläggningarna understiger 255 kW kan deklarationsbilagan ”avdrag för skatt på el som framställts från förnybara fyllas i” som innebär att företaget får göra energiskatteavdrag på den egenkonsumerade elen ner till 0,5 öre/kWh. På skatteverkets hemsida finns ett exempel på när du ska lämna uppgifter i bilagan för energiskatt på el som framställts från förnybara källor.
 3. Om företaget inte alls har eller har begränsad avdragsrätt för moms, typiskt bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar, kan 8,675 öre/kWh för all konsumerad el sparas i form av minskade momskostnader om kriterierna för skattskyldighet för energiskatt uppfylls.
 4. Om konsumtionen av egenproducerad och konsumerad el uppgår till 4500 kWh eller mer per år, eller om organisationen tagit emot annat stöd, måste vissa statistikuppgifter skickas in till Skatteverket.

Ladda ner komplett pdf från Svensk Solenergi >>

*) Informationen har tagits fram i samarbete med sakkunniga inom området. Dock kan tolkning och tillämpning av reglerna för egenproducerad och konsumerad solel komma att ändras från tid till annan. Svensk Solenergi tar inget ansvar för att informationen nedan i alla avseenden är korrekt och vid varje tidpunkt aktuell. Svensk Solenergi bär heller inget ansvar för hur informationen i detta dokument kan komma att användas eller tolkas.

Källa Svensk Solenergi 2019

Vi gör det lätt att skaffa solceller

Kontakta oss för att höra vad vi kan göra för dig.