Solceller till fastigheten

Öka intäkterna, dra ner kostnader

En solcellsanläggning löner sig

Ekonomi och lönsamhet

Här hittar du svar på vanliga frågor om ekonomi och lönsamhet när det kommer till solceller. Om du vill fördjupa dig kan du läsa fler svar på frågor om solceller under ”Solceller A-Ö” på denna sida.

Vad kostar ett solcellssystem?

Kostnaden för en komplett solcellsanläggning före investeringsstöd är mellan 12 000 till 20 000 kr per kW. Ett 3 kW-system kostar i storleksordningen 50 000 kr och ett 5 kW-system kostar i storleksordningen 75 000 kr. Investeringskostnaden reduceras med 20 respektive 9 procent om investeringsstöd eller ROT-avdrag erhålls. Kostnaden för själva solpanelerna utgör knappt 50 procent av den totala investeringskostnaden.
En större anläggning ger lägre investeringskostnad per installerad kW eftersom de fasta kostnaderna fördelas på fler antal W. Total investeringskostnad kan vara avgörande för finansieringen av en solcellsanläggning men kostnadsaspekten som bör vägleda beslutet av en investering är kostnaden per producerad kWh el. Alltså investeringskostnaden i förhållande till vad anläggningen förväntas kunna producera. I en studie utförd av Energimyndigheten var produktionskostnaderna mellan 0,6 och 1,8 kr/kWh för takanläggningar.

Här kan du läsa mer om investeringsstöd för solceller.

Vilka är intäkterna och besparingarna i och med en solcellsanläggning?

Indelat i tre grupper utgörs de huvudsakliga besparingarna och intäkterna från solel av egenanvänd solel, såld överskottsel inklusive skattereduktion samt elcertifikat. Ersättning från nätägare samt försäljning av ursprungsgarantier är två mindre intäktsposter. Värdet på ursprungsgarantier har fram till idag varit mycket lågt men handeln med dem har sedan juni 2017 ökat i Sverige.

  • Andel solel från anläggningen som du använder själv ger en besparing motsvarande den rörliga kostnaden för köpt el. Denna utgörs av elpriset, energiskatten, moms och elnätsavgiften.
  • Överskottselen ger en intäkt när den säljs till din elhandlare. Elbolagen kan ha varierande erbjudanden för att köpa överskottsel, det kan löna sig att jämföra erbjudanden. Om du är mikroproducent (säkring i anslutningspunkten som inte överstiger 100 A) ger överskottsel dig rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh som kan utgöra en stor andel av intäkterna, dock max 18 000 kr/år.
  • Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem som ger producenter av förnybar el rätten att sälja elcertifikat och på så sätt få en extra intäkt utöver försäljningen av överskottselen. Priset på elcertifikaten ökade kraftigt mellan aug 2017 och aug 2018. Medelpriset var under perioden 10 öre per kWh. Elcertifikat kan fås i 15 år. Elcertifikat administreras elektroniskt via kontoföringssystemet Cesar på Energimyndighetens hemsida. Där finns även mer information.

Vad är återbetalningstiden för en solcellsanläggning?

Återbetalningstiden avgörs av många faktorer. Bland dessa finns total kostnad för solcellsanläggningen, elpris, bidrag och subventioner, underhållskostnader, men framförallt mängden el som solcellsanläggningen producerar och alla de faktorer som påverkar denna. Generellt har större system något kortare återbetalningstid än mindre system. Beroende på förutsättningarna kan återbetalningstiden alltså variera stort och vara allt från 10–20 år. Ett riktmärke för en väl projekterad anläggning på 5 kW med standardiserade komponenter, erhållet stöd och försäljning av överskottsel är omkring 15 år.

Tjäna pengar på din elproduktion

Som företagare har du ofta tillräckligt med yta för att installera en solcellsanläggning som inte bara gör dig mer självförsörjande, utan som också gör det möjligt för dig att tjäna pengar på din elproduktion under högsäsong.

Ersättningen du får för din el kommer från två olika aktörer. Dels kan du få ersättning för den så kallade ”nätnyttan” av ditt elnätsbolag. Dessutom får du betalt av det elhandelsbolag som köper din egenproducerade el.

Olika elhandelsbolag betalar olika mycket för elen de köper. Därför är det viktigt att du gör ett aktivt val av vem du säljer till, framför allt när det handlar om större volymer.

Fixa laddplats

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats – att ladda under natten är enkelt och bekvämt. Med solceller på taket laddas bilen under sommartid på de ljusa mornarna.

Solceller A-Ö

Gör det lätt för dig själv att skaffa solceller

Vi gör det lätt att skaffa solceller

Kontakta oss för att höra vad vi kan göra för dig.